ALGEMENE VOORWAARDEN EVENEMENTEN

FOR ENGLISH, PLEASE SCROLL DOWN

Teacher Trainingen, Workshops, Cursussen, XXL lesssen, Lezingen

 

Inschrijving

 • Inschrijving voor de opleiding geschiedt via het officiële inschrijfformulier.

Opleidingskosten

 • Opleidingskosten worden gehanteerd zoals aangegeven op het desbetreffende inschrijfformulier.
 • De opleidingskosten kunnen jaarlijks verhoogt worden via de Nederlandse wetgeving

Betaling

 • Betalingen der lesgelden dient in één keer volledig te worden voldaan zoals de prijs en de betalingsregeling op het inschrijfformulier.
 • Indien er een mogelijkheid is om in deelbetalingen te betalen, wordt dit duidelijk aangegeven.
 • Wanneer de volledige betaling is ontvangen op de rekening van Lively Yoga, wordt je plek definitief gereserveerd.
 • Bij wie in gebreke blijft met één of meerdere termijnbetalingen is het gehele lesgeld ineens opeisbaar.
 • Wanneer het genoodzaakt is deze betalingsregeling uit handen te geven zijn de kosten daarvan voor de cursist.
 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • Bij niet tijdig betalen binnen de genoemde betalingstermijn is student onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval student
 • € 15,00 administratiekosten verschuldigd is.

Annulering

 • Conform wettelijke richtlijnen heeft de cursist 14 dagen bedenktijd na dagtekening van de inschrijving. Binnen die termijn kan de cursist de inschrijving herroepen zonder verdere administratie- of annuleringskosten.
 • Annuleringskosten: Annulering tussen 3 en 6 maanden voor de aanvangsdatum van de opleiding wordt € 450,00 van de opleidingskosten in rekening gebracht.
 • Annuleringskosten: Annelering tot 3 maanden voor de aanvangsdatum van de opleiding wordt € 750,00 van de opleidingskosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen één maand voor de aanvangsdatum van de opleiding is er geen recht op terugbetaling. Ook met uitval tijdens de opleiding wordt er geen lesgeld gerestitueerd.

Aansprakelijkheid

 • De cursist volgt de lessen en de training op eigen risico.
 • Indien de cursist onder medische behandeling is, neemt hij/zij contact op met de behandelaar en/of arts betreft het volgen van yogalessen. Dit geldt ook voor cursisten die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben.
 • Lively Yoga kan niet aansprakelijk worden gesteld van eventuele blessures, ongevallen, conflicten of materiele schade die al of niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de lessen.
 • Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten dient u de yogadocent voor aanvang van de les te informeren.
 • Ondergetekende aanvaardt ook de volledige verantwoordelijkheid voor enige schade die voort zou kunnen vloeien uit het gebruik van de ruimte waarin de lessen gegeven worden.
 • Lively Yoga is niet verantwoordelijk voor schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen voor, tijdens of na haar teacher training.

Wijzigingen

 • Lively Yoga heeft het recht les data en/ of –tijden en / of indeling en / of – locatie te wijzigen. Via de email nieuwsbrief en de website word je van eventuele wijzigen op de hoogte gehouden. Lively Yoga heeft het recht een les/ lessen te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren.
 • In geval van te weinig aanmeldingen heeft Lively Yoga het recht om de training te verschuiven naar een nieuwe startdatum.
 • Tijdens een (wereld) pandemie worden er strikt de regelgeving vanuit de Nederlandse RIVM opgevolgd. Wanneer er situatie ontstaan waarbij het niet toegestaan is om lessen op locatie te organiseren, zullen alle evenementen online voortgezet worden. (*evenementen; Opleidingen, Trainingen, Workshops, lezingen, Trajecten)

Restitutie en gemiste lessen

 • Restitutie van het opleidingsgeld op gemiste lessen is niet mogelijk
 • Gemiste lessen kunnen niet ingehaald worden.
 • Alleen indien de student alle opleidingsuren aanwezig is geweest is er recht op het ontvangen van een certificaat.

 

Privacy Verklaring

 • Lively Yoga is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie hierover vindt je op de website www.livelyyoga.com

Algemene regels

 • Tassen mogen in de kleedkamers gelaten worden. Eventuele waardevolle spullen mag je meenemen naar de studio. Mobiele telefoons dienen uitgezet te worden of op vliegtuigmodus, dit i.v.m overlast en stralingen die mobiele telefoons afgeven.
 • Wanneer je deelneemt aan een yin yoga les is een extra handdoek verplicht voor het gebruik van de kussens. De kussens die je gebruikt tijdens de les dienen afgedekt te worden met een schone handdoek i.v.m. hygiëne en lichaamstranspiratie.
 • Alle lessen starten stipt op tijd. Ieder is zelf verantwoordelijk om tijdig in de studio aanwezig te zijn, zodat de lessen niet verstoort worden door laatkomers.

Klachten procedure

 • Eventuele klachten mogen ingestuurd worden naar K. Hamers Info@livelyyoga.com en worden zo spoedig als mogelijk behandeld.
 • Klachten worden vertrouwelijk behandeld binnen een termijn van 4 weken.

Naast deze cursusvoorwaarden gelden de Algemene Voorwaarden van Lively Yoga.

Ondergetekende gaat ermee akkoord dat in geen geval de plicht zal vervallen om verschuldigde cursusgelden te betalen en dat reeds betaalde gelden niet gerestitueerd zullen worden.

ENGLISH

THERMS AND CONDITIONS LIVELY YOGA EVENTS

Teacher Trainings, Trainings, Workshops, XXL classes, Lectures,

TERMS AND CONDITIONS  

Registration

 • Registration for the training takes place via the official online registration forms.

Training fees

 • Training costs are applied as indicated on the relevant registration form.
 • The training costs can be increased annually through Dutch legislation.

Payments

 • Payments of tuition fees must be made such as the price and the payment arrangement on the registration form.
 • When the payment has been received on the Lively Yoga bank account, your place will be definitely reserved.
 • For those who are in default with one or more installments, the entire tuition is immediately due and payable.
 • If it is necessary to hand over this payment arrangement, the costs are for the student.
 • Payment must be made within 14 days of the invoice date.
 • Late payment, for whatever reason, will incur a € 25,00 administration fee.
 • When payment is declined, then attendance may be denied into the class.

Cancellation

 • In accordance with legal guidelines, the student has seven workings days to change his mind after the date of registration. Within that period, the student can revoke the registration without further administration or cancellation costs.
 • Cancellation costs up to 12 weeks before the start date of the training will be charge 500 euros of the training costs.
 • Cancellation costs between 12 and 6 weeks before the start of the training, 70% of the training costs will be charged.
 • Cancellation costs between 6 and 1 week before the start of the training, 100% of the training costs will be charged.
 • If you cancel within one week before the start of the training, there is no right to reimbursement. Even with cancellations during the training, no tuition fees will be refunded.

Liability

 • Students take part in the classes on their own responsibility
 • If a student is under medical treatment, he/she shall contact the practitioner concerned before attending yoga classes. This also applies to students who have undergone a surgery or have chronic symptoms.
 • Lively Yoga is not liable for any injuries, accidents, conflicts or material damage which may not be directly or indirectly associated with participation in the lessons.
 • With pregnancy, illness or other complications you need to inform your yoga instructor at the beginning of the class.
 • The undersigned also accept full responsibility for any damage that may results the use of the space in which the lessons are given.
 • Lively Yoga is not responsible for damage to or loss of personal property before, during or after the teacher training.

Amendments

 • Lively Yoga is allowed to change the date and/or times and/or division and/or location of a class/training. We will keep you updated with possible changed by email newsletter and the website. Lively Yoga is liable to cancel a class/classes or to refuse a participant.
 • The training will start with a minimum of 10 registration. Whenever there are not enough registration, the Teacher Training will to a new start date in the future.
 • During a world pandemic we will follow up the rules of the government and RIVM in the Netherlands. Whenever there will be a situation that it Is not allowed to receive students at location, all events* will continue online. (*Events; Training, Workshops, lectures, Education).

Reimbursement and missed classes

 • Reimbursement on trainings and missed classes is not possible.
 • Missed classes can not be made up.
 • Refund of the tuition fee on missed lessons is not possible.
 • Only if the student has attended all training hours is there a right to receive a certificate.

Privacy declaration

 • Lively Yoga is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement and complies with General Data Protection Regulation. You can find more information about this on the website livelyyoga.com. (AVG)

General rules

 • It is not allowed to bring your bag into the yoga room. Please, only bring your valuables into the studio. Mobile phones need to be on flight mode or off.
 • When you participate a yin yoga class, it is required to bring two towels for hygienic reasons. One towel on top of your mat and one towel should be used to cover the props you are using.
 • All lessons start on time. Everyone is responsible for begin present in the studio on time, so that the lessons will not disturbed