Algemene Voorwaarden

NEDERLANDS

ALGEMENE VOORWAARDEN STUDIO LESSEN

Algemeen

Inschrijving

 • Bij inschrijving worden éénmalig inschrijfkosten van € 19,50 gerekend en € 7,50 voor een persoonlijke pas voor het online boeken van de lessen. Dit maakt samen € 27,00 éénmalige inschrijfkosten.
 • Bij her-inschrijving worden er opnieuw inschrijfkosten gerekend. Pas kosten enkel wanneer er geen pas meer aanwezig is.
 • Er geldt een minimale inschrijfperiode van drie maanden. Wanneer deze verstreken is, kan een maand abonnement maandelijkse voor het einde van de maand opgezegd worden.
 • Lively Yoga leden pas is strikt persoonlijk en kan/mag niet aan een ander uitgeleend worden.
 • Bij verlies of beschadigd pasje wordt er een nieuw pasje berekend van € 7,50

Abonnementskosten

 • De abonnementskosten kunnen jaarlijks verhoogd worden via de Nederlandse wetgeving
 • De abonnementen zijn berekend op 48 lesweken per jaar. 4 weken per jaar is de studio gesloten. Zie vakentie/feestdagen.

Betaling

 • De betaling vindt plaats via automatische incasso.
 • De lesgelden worden per automatische incasso voldaan.
 • Rond ieder 26ste van de kalendermaand wordt het verschuldigde bedrag geïncasseerd voor de opvolgende maand.
 • Bij niet tijdig betalen, om welke reden dan ook, wordt € 15,00 administratiekosten in rekening gebracht.
 • Wanneer een betalingsachterstand is opgelopen dan kan de toezegging tot de les worden ontzegt.

Opzegging

 • Er wordt een opzeggingstermijn gehanteerd van één maand voor het eind van de kalendermaand. Per eerste van de opvolgende maand gaat de maand opzegtermijn in.
 • Opzegging is alleen rechtsgeldig wanneer deze schriftelijk of per email wordt opgezegd. Opzeggingen per telefoon of mondeling worden niet geaccepteerd.
 • Zonder enig tegenbericht worden abonnementen automatisch verlengt zoals het afgesproken abonnements vorm; per maand, per half jaar of per jaar.
 • Het maand abonnement is na 3 maanden maandelijks opzegbaar, met ingang per eerste van de maand gaan de 3 maanden in. Dit met reden dat na enkele weken pas de positieve effectiviteiten van yoga en hot yoga merkbaar is op lichamelijk, geestelijk en emotioneel gebied.
 • Vindt de opzegging plaats na boven genoemde tijdsperiode, dan zal de opzegging plaats vinden voor het eind van de volgende maand. Dit betekend dat de cursist het abonnements bedrag voor de volgende maand verschuldigd blijft.
 • Gedurende zwangerschap kan het abonnement tijdelijk stop gezet worden. Er vindt geen restitutie plaats.
 • Gedurende blessure(s) of langdurige ziekte kan het abonnement tijdelijk ( vanaf 6 weken tot 12 weken) stop gezet worden op vertoning van een dokter/alternatieve arts verklaring. Er vindt geen restitutie plaats.
 • Abonnementen kunnen niet tijdelijke stopgezet worden i.v.m vakanties, plotseling verhuizing hiervoor is de mogelijkheid om te kiezen voor een maand abonnement.
 • Gemiste lessen mogen altijd ingehaald worden binnen je abonnements duur en in de maand dat de les gemist is. M.u.v. de corona perioden. Door het beperkt aantal plekken tijdens de corona periode, dienen de aantal lessen volgens je afgesloten abonnement per week afgenomen te worden. Op andere momenten is zolang de corona maatregelen gelden niet mogelijk.

Voorwaarden half jaar en jaar abonnement

 • Door een half jaar of een jaar abonnement af te sluiten, ontvang je een korting op het maand bedrag.
 • Beide abonnementen zijn niet tussentijds opzegbaar. (zie opzegging abonnement) Dit is de overeenkomst voor de lagere prijs die wij bij deze keuze optie aanbieden.

Aansprakelijkheid

 • De cursist volgt de lessen op eigen risico.
 • Indien de cursist onder medische behandeling is, neemt hij/zij contact op met de behandelaar en/of arts betreft het volgen van yogalessen. Dit geldt ook voor cursisten die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben.
 • Lively Yoga kan niet aansprakelijk worden gesteld van eventuele blessures, ongevallen, conflicten of materiele schade die al of niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de lessen.
 • Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten dient u de yogadocent voor aanvang van de les te informeren.

Wijzigingen

 • Lively Yoga heeft het recht les data en/ of –tijden en / of indeling en / of – locatie te wijzigen. Via de email nieuwsbrief en de website word je van eventuele wijzigen op de hoogte gehouden. Lively Yoga heeft het recht een les/ lessen te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren.

Vakanties/feestdagen

 • Er zijn geen lessen tijdens nationale feestdagen ( Nieuwjaarsdag, Goede vrijdag, 1e paasdag, 2e paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Bevrijdingsdag, 1e pinksterdag, 2 pinksterdag, sinterklaasavond, 1e kerstdag, 2e kerstdag, Oudejaarsdag). Wanner één van deze feestdagen op jou vaste les dag valt, mag deze ingehaald worden.
 • Lively Yoga studio is in de zomerperiode tijdens de bouwvak 2 weken gesloten en tussen kerst en nieuwjaar. De abonnementskosten zijn berekend op 48 lesweken. Een lid betaald niet voor deze sluitingsperiode. Deze sluiting is in het abonnement verrekend.

Restitutie en gemiste lessen

 • Restitutie van abonnementsgeld op gemiste lessen is niet mogelijk
 • Gemiste lessen door ziekte óf door eigen vakantie kunnen ingehaald worden volgens de inhaal voorwaarden;
 • Lessen kunnen enkel ingehaald worden in de gemiste maand. Het inhalen van lessen in andere maanden dan in de gemiste maand is niet mogelijk. Dit is systematisch ook niet mogelijk.
 • Inhaallessen kunnen enkel 4 uur voor de start van een les geboekt worden. Dit betekend dat een inhaal les enkel gereserveerd kan worden indien er nog vrije plekken zijn. Indien een les toch nog op het laatste moment vol zit, dan dient een inhaal lesser zijn of haar plek af te staan een de klant of lid die nog recht heeft op zijn of haar les in die week
 • Voor lessen die gemist worden tijdens de sluitingsperiode van de studio (tijdens de bouwvak of kerst-nieuwjaar) zijn geen inhaallessen. Dit is in elk abonnementschap berekend op basis van 48 lesweken op jaarbasis.
 • Gemiste lessen tijdens ziekte kunnen ingehaald worden indien er plek is. Deze lessen mogen 2 uur voor lesaanvang pas gereserveerd worden.
 • Lessen dienen minimaal 2,5 uur voor les aanvang geannuleerd te worden in het reserveringssysteem indien je verhindert bent. Lessen die niet geannuleerd zijn kunnen niet meer ingehaald worden.
 •  In geval van No Show wordt er €7,50 in rekening gebracht en is de les niet meer in te halen.
 • Indien er geannuleerd wordt in de 2,5 uur tijdslimiet voor les aanvang, wordt er € 7,50 in rekening gebracht en is de les op een ander moment in te plannen.
 • Upgrading van je abonnement is mogelijk binnen het contract. Downgrading van een abonnement is alleen mogelijk als het desbetreffende afgesloten contract afloopt. Vanaf de start van de nieuwe termijn kan gekozen worden voor een ander abonnements vorm.

Strippenkaarten zwangerschapsyoga

 • De lessen van strippenkaarten dienen gebruikt te worden in het aangegeven tijdslimiet.
 • Indien de geldigsheidsduur van de strippenkaart verstreken is, komen de eventuele overige lessen te vervallen.
 • Er is in geen enkel geval een uitzondering mogelijk op de strippenkaarten.
 • Restitutie op strippenkaarten is niet mogelijk.
 • Het op tijd reserveren en opmaken van de geldige lessen op de strippenkaart is op eigen verantwoording.
 • De aanschaf van een eenmalige Lively Yoga strippenpas van €7,50 is verplicht.

Inschrijving lessen

 • Lessen dienen geboekt worden via het online registratie systeem. Indien je geen reservering gemaakt hebt voor een les, zullen de reserveringen voor gaan.

Privacy Verklaring

 • Lively Yoga is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie hierover vindt je op de website www.livelyyoga.com

Algemene regels

 • Tassen mogen in de kleedkamers gelaten worden. Eventuele waardevolle spullen mag je mee de studio in nemen. Mobiele telefoons dienen uitgezet te worden of op vliegtuigmodus, dit i.v.m overlast en stralingen die mobiele telefoons afgeven.
 • Het meebrengen van een handdoek bij een Hot Yoga les is verplicht.
 • Wanneer je deelneemt aan een yin yoga les is een extra handdoek verplicht voor het gebruik van de kussens. De kussens die je gebruikt tijdens de les dienen afgedekt te worden met een schone handdoek i.v.m. hygiëne en lichaamstranspiratie.
 • Alle lessen start stipt op tijd. Wanneer de les gestart is, is niet meer mogelijk nog deel te nemen aan de les

ENGLISH

THERMS AND CONDITIONS

General Subscription

 • We charge a € 19,50 registration fee and € 7,50 for your personal membership card to book your classes online. This makes it € 27,00 total for the registration fee.
 • After re-registration the registration fee of € 19,50 will be charge again.
 • There is a minimum registration period of 3 months. When the 3 months expires, you can cancel your membership before the end of the month.
 • The Lively Yoga membership card is strictly personal, and it is to be used solely by the registered member.
 • There is a € 7,50 charge for any lost or damaged membership card.

Membership fee

 • The subscription fees may increase annually by Dutch legistation.
 • The subsripction is calculated at 48 weeks per year.

Payment

 • Payment for the membership fee will take place by direct debit on/around the 26th of each month.
 • Late payment, for whatever reason, will incur a € 15,00 administration fee.
 • When payment is declined, then attendance may be denied into the class.

Cancelling subscription

 • The cancellation period is one month prior the end of the desired cancellation month.
 • Cancellation is only legally valid by email or written notice. Cancellation by telephone and/or verbally is not accepted.
 • Without any counter notification, the membership will automatically extends like the agreed subscription form.
 • When the cancellation is later than above mentioned time period, the cancellation will take place before the end of the following calendar month. This means that the student will still pay the membership fee for the next month.
 • During pregnancy we can freeze the membership. Refunds are not possible.
 • During a long term injury or illness, above 6 weeks, we can freeze the membership for a period of 6 to 12 weeks. You need to send a confirmation from your doctor. A refund is, unfortunately, not possible.
 • Memberships can not cancelled during holiday, or move.
 • Missed classes can always be made up within your membership period in the month you missed out the class. During corona pandemic is making up classes not possible.

Terms and Condition half year and year membership

 • When you subscribe for a half year or year membership, you will receive a discount at the monthly rate.
 • Both memberships can not prematurely cancelled. (read cancellation membership). This is the agreement for the discount price which we offer for this option.

Liability

 • Students take part in the classes on their own responsibility.
 • If a student is under medical treatment, he/she shall contact the practitioner concerned before attending yoga classes. This also applies to students who have undergone a surgery or have chronic symptoms.
 • Lively Yoga is not liable for any injuries, accidents, conflicts or material damage which may not be directly or indirectly associated with participation in the lessons.
 • With pregnancy, illness or other complications you need to inform your yoga instructor at the beginning of the class.

Amendments

 • Lively Yoga is allowed to change the date and/or times and/or division and/or location of a class. We will keep you updated with possible changed by email newsletter and the website. Lively Yoga is liable to cancel a class/classes or to refuse a participant.

Holidays

 • There are no classes during the national holidays (New Year’s Day, Good Friday, 1e Easter day, 2e Easter day, Kingsday, Ascension Day, Liberation Day, Whit Sunday/ pentecost, (1e pinksterdag, 2 pinksterdag), Sinterklaas, Christmas Day, Second Christmas Day, New Year’s Eve) if your regular class falls on a holiday date or you miss the class, then you are allowed to make it up in the same month.
 • Lively Yoga Studio will be closed during the high summer season for two weeks and between Christmas and New Year. Lively Yoga will inform you on time by e-mail newsletter. The member do not pay for the closing period of the studio. All memberships are culclated at 48 weeks per year.

Reimbursement and missed classes

 • Reimbursement on memberships and missed classes is not possible.
 • It is always allowed to cover your missed classes when you are sick or on holidays. You can made up this classes in the missed month.
 • Missed classes can only booked, 4 hours before the class starts and if there’s enough space available.
 • Missed classes can always be made up within your membership period in the month you missed out the class. During pandemic is it not possible to made up classes.
 • When your membership is no longer valid or your membership is cancelled, then it not possible to make up your class anymore.

Subscription classes

 • You need too book your classes with the online registration system. You can also join classes without registration, but please be aware that reservations take priority placement before walk-ins.
 • Classes need to be canceled 2,5 hours before the classes starts. Classes that have not been canceled, can not be caught up.
 • If you are unable to attend your booked class, you cancel the class for free 2.5 hours before the class starts.
  – No Show: € 7.50 will be charged automatically. The invoice can be found in your account. The lesson can no longer be made up.
  – Cancellation within the 2.5 hour time limit: € 7.50 will be charged. The invoice can be found in your account. The lesson can be made up for and can be reserved again in the same week.

House rules

 • It is not allowed to bring your bag into the yoga room. Please, only bring your valuables into the studio. Mobile phones need to be on flight mode or off.
 • It is required to bring a towel when you participate a Hot Yoga class.
 • It is required to bring an extra towel when you participate a yin class. Please use the extra towel to cover the cushions and pillows you’ll use during the class. This for hygienic reasons.
 • All classes starts on time. When the class is going on, is it not allowed anymore to participate. Please be on time.